Szukaj książki:


GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO

GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO

Sprawdź dostępnośc w naszym nowym sklepie - www.ksiegarnia-ue.com.pl

ISBN: 978-83-61091-81-3

Autor: PRACA ZBIOROWA

Redaktor naukowy: SIKORA JAN

Oprawa: twarda

Ilość stron: 208

Rok wydania: 2010

Wydawnictwo: UNI-DRUK

Spis treści (.pdf)

Niższa cena w Internecie:

54.00 PLN
51.30 PLN

Dodaj do koszyka

Społeczeństwo i gospodarka stanowią nierozłączne względem siebie dwie sfery
ludzkiej rzeczywistości decydujące o jej egzystencji. Każde społeczeństwo, jako
zorganizowany system współistnienia grup społecznych zaspokaja swoje potrzeby
poprzez działalność gospodarczą to jest produkcję, dystrybucję, wymianę oraz
konsumpcję dóbr materialnych i niematerialnych.
Zamieszczone w monografii teksty uwzględniają złożone relacje zachodzące
między gospodarką a społeczeństwem. Całość opracowania podzielona została
na dwie bliskie sobie merytorycznie części. Część pierwszą zatytułowaną „Gospodarka"
rozpoczynają dwa artykuły poświęcone pracy, którą uznaje się za
motor rozwoju społeczeństwa i jego gospodarki. Dlatego tak bardzo istotne jest
pozyskiwanie i racjonalne gospodarowanie pracą ludzką w organizacjach gospodarczych
a przede wszystkim racjonalne zatrudnianie i wynagradzanie pracowników.
Zagadnienia te w sposób interesujący i w nawiązaniu do dorobku myśli ekonomicznej
i nauk o zarządzaniu przedstawione zostały przez Wacława Jarmołowicza.
Natomiast na ekonomicznie uwarunkowaną potrzebę wprowadzenia zmian
w systemie pracy - zmian proponowanych na podstawie dociekań teoretycznych
i rozwiązań praktycznych zwraca uwagę Janusz Rymaniak.
Praca jest celową i świadomą działalnością ludzi zmierzającą do przekształcania
zasobów i sił przyrody w celu zaspokojenia jednostkowych i społecznych potrzeb.
Posiada zatem wymiar ekonomiczny i socjologiczny. Aspekt socjologiczny
odnosi się między innymi do aktu współdziałania ludzi w czynnościach pracy,
a aspekt ekonomiczny pracy dotyczy racjonalności podejmowanych w tym procesie
działań i ich efektywności. Racjonalność ekonomiczną człowieka definiują
i wyjaśniają różne koncepcje, np. koncepcja homo oeconomicus, treści keynesowskiej
krytyki idei homo oeconomicus, poglądy przedstawicieli nowego keynesizmu
oraz teorie racjonalnego wyboru w ekonomii behawioralnej. Problemami
tymi zajmuje się Halina Zboroń.
Ekonomia ujmowana jako teoria działań gospodarczych (ekonomia pracy)
musi być powiązana z dyscyplinami pozaekonomicznymi, w szczególności z takimi
jak filozofia społeczna i etyka, które to dziedziny tworzą odpowiednie wartości
duchowe sprzyjające działaniom gospodarczym. Powiązania ekonomii z wartościa10
Wstęp
mi-celami, w tym z ideami demokracji charakteryzuje Włodzimierz Kaczocha
odwołujący się w tekście do poglądów ekonomiczno-filozoficznych głoszonych
przez Aleksandra Kielskiego.
Gospodarka i związana z nią przedsiębiorczość to temat rozważań Jana Sikory,
który podkreśla, iż w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, województwa
czy gminy decydują trzy elementy (3 XP), to jest przedsiębiorca, przedsiębiorczość
i przedsiębiorstwo. Charakteryzując te elementy gospodarki Autor przedstawia
rolę przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym wsi.
Część druga „Społeczeństwo" zawiera teksty poświęcone wybranym problemom
funkcjonowania społeczeństwa. Na potrzebę zdobywania oraz posiadania
wiedzy ekonomicznej, socjologicznej i filozoficznej przydatnej w poznawaniu
i interpretowaniu procesów społecznych zwraca uwagę Władysław Kot. Jednym
z przykładów procesów społecznych jest transformacja ustrojowa, którą
w aspekcie metodologicznym zajmuje się Janusz Sztumski. Autor koncentruje
się na problematyce transformacji i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej
i politycznej oraz na przyspieszaniu albo opóźnianiu tych przeobrażeń. Istotnym
elementem procesu transformacji i restrukturyzacji nakierowanej na rozwój
społeczno-gospodarczy Polski jest czynnik ludzki oraz związany z nim system
edukacji, który warunkuje przedsiębiorczość. Zagadnieniem tym zajmuje się
Grażyna Krzyminiewska. Współczesna działalność gospodarcza przedsiębiorstw
w warunkach globalizacji nie może być jednak prowadzona bez uwzględniania
wymiaru etycznego. Argumentację w tym zakresie przedstawia Barbara
Pogonowska.
Kobiety jako kategorię społeczną oraz ich uczestnictwo w gospodarce opisuje
Natalia Krzyżanowska. W tym kontekście rozpoznaje politykę i gospodarowanie
jako obszary, w których zjawisko nierówności płci występuje najczęściej.
Elementem struktury społeczeństwa są nie tylko kategorie społeczne płci, zawodu,
wieku, ale również zbiorowości społeczne, a wśród nich grupy, którymi są
klasy społeczne. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów
na temat struktury klasowej współczesnego społeczeństwa polskiego charakteryzuje
Andrzej Przymeński.
Funkcjonowanie społeczeństwa współczesnego nie przez pryzmat jego struktury,
lecz ze względu na procesy konsumpcji przedstawia Felicjan Blok. Konsumpcja
między innymi zapewnia osobiste szczęście, wyraża społeczny status i narodowy
sukces. Dlatego, podkreśla Autor, istotna jest postać struktury konsumpcji.
Społeczeństwo zróżnicowane wewnętrzną strukturą podlega różnym przeobrażeniom.
Zachodzącym przemianom towarzyszy kształtowanie się form kontroli
społecznej. Zagadnienia kontroli społecznej w warunkach ładu społecznego oraz
jego zagrożenia omawia Andrzej Suwalski.
Przedstawiona krótka charakterystyka zawartych w monografii tekstów wskazuje
na podmiotowość społeczeństwa - podmiotowość, która stanowi podstawę
Wstęp 11
zainteresowania nie tylko socjologii lecz również literatury. Literackie ujęcie postaci
jako podmiotu opisanego w mitach, baśniach i innych utworach literackich
inspirowanych rzeczywistością społeczną jest domeną analiz prowadzonych
przez Karolinę Nowak.
Oddając do rąk czytelników niniejszą monografię zawierającą rozważania
Autorów na temat gospodarki i społeczeństwa szczególne podziękowania pragnę
złożyć recenzentowi pracy, Panu profesorowi dr hab. Sławomirowi Partyckiemu.
Jan Sikora


 Spis treści (.pdf)     Poleć znajomemu     Drukuj    

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Jak kupować w księgarni.

Nie masz konta? Załóż je.

« cofnij